Algemeen

Onze school… en de identiteit


Kiest u voor het openbaar onderwijs, dan kiest u voor een school die kinderen leert om respectvol samen te leven en te werken. De openbare school als samenleving in het klein. De kinderen hebben immers uiteenlopende achtergronden: maatschappelijk, cultureel, religieus en levensbeschouwelijk. Die onderlinge verschillen gebruiken we actief als uitgangspunt voor ons onderwijs. Een school waar ontmoeting, verdraagzaamheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staan. De school is een van de belangrijkste plaatsen van waaruit kinderen hun eigen leefstijl en waarden ontwikkelen. Daarom zijn de verschillende denkbeelden en meningen op een openbare school zo belangrijk. Ze dragen bij aan een prettige en veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich op hun gemak voelen. Een plek waar ze zich prima kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs en de samenleving. De Rythmeen is vernoemd naar een laaggelegen stuk grond naast de Schipbeek (meente) waarop veel riet groeide. Het riet is voor ons team een mooie metafoor. Riet is sterk, buigzaam, veerkrachtig, natuurlijk en heeft aanpassingsvermogen. In het logo van de school treft u een bijenkorf aan met acht raten. Deze staat symbool voor de acht jaargroepen en tevens voor samenwerking en verbinding.

 

Waar staan we voor?

We brengen talenten van leerlingen tot ontplooiing waardoor ze in een veranderende maatschappij kunnen functioneren als een zelfstandig, flexibel, creatief, harmonieus en gelukkig persoon. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleren deze houding ook bij onze leerlingen. Kinderen komen in aanraking met veel verschillende ideeën, culturen en leefwijzen. Wij besteden op onze school aandacht aan die verscheidenheid van mensen, in de hoop dat onze leerlingen opener en vrijer in de samenleving zullen staan. In het lesrooster maken wij een goede verdeling tussen inspannende en ontspannende activiteiten, tussen ‘werken met je hoofd’ en ‘werken met je lichaam’, tussen werken in je eentje en werken met de groep. Initiatiefrijk nieuwe wegen inslaan om met een onderzoekende houding te ontdekken en te ontwikkelen.

Waar gaan we voor?

Een omgeving waarin de leerlingen vanuit vertrouwen kansen krijgen om hun eigen ‘ik’ te ontwikkelen, aansluitend bij de behoeftes en mogelijkheden van het kind. Wij streven ernaar dat elk kind zijn of haar eigen mogelijkheden ontdekt en probeert die verder te ontwikkelen. Daarbij wordt kennis in samenhang opgedaan.We werken vanuit de centrale waarden: veiligheid, kwaliteit, samenwerking en verantwoordelijkheid.

 

Kunst en cultuuraanbod

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met allerlei vormen van cultuur in aanraking komen als bijdrage aan de algemene ontwikkeling. Voorwaarde is dat dit aanbod aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.Kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. Het verhoogt het zelfvertrouwen, het vormt kinderen en het verhoogt de sfeer.Wij hebben als team een beeld voor ogen van de school als een plek waar de kinderen graag zijn en waar hun cognitieve, sociaal emotionele en creatieve mogelijkheden optimaal benut worden.Elk jaar worden er een breed aanbod van activiteiten gekozen. Ze proeven aan kunstbeschouwing, muziek, literatuur, theater, dans, nieuwe media, beeldende vorming, cultureel erfgoed in zeer brede zin. Sommigen komen jaarlijks terug, andere activiteiten worden vervangen door iets nieuws.

 

Actief burgerschap en sociale integratie

De Rythmeen vindt actief burgerschap belangrijk, omdat we graag willen dat onze leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan onze samenleving. Actief burgerschap is voor ons ook wereldburgerschap. Het gaat erom dat uw kind zichzelf leert kennen, zichzelf leert zien als onderdeel van zijn omgeving en in het geheel van de wereld. We kiezen daarbij voor een positieve benadering en verbindende thema’s, zoals:sociale cohesie, economische verbondenheid, culturele diversiteit, duurzame ontwikkeling, mensenrechten en veiligheid. Wij leggen de nadruk op je openstellen voor anderen, leren van elkaar en betrokken zijn. Bij actief burgerschap hoort volgens onze school ervaringsgericht leren, waarbij kennis van een aantal begrippen een onderdeel is van dat leren. Waar zinvol spelen we in op de actualiteit. Leren van concrete ervaringen en gebeurtenissen in de wereld stimuleert immers enorm. Onze leerlingenraad is een voorbeeld van actief burgerschap. Onze leerlingen voelen zich betrokken bij de school en participeren in de activiteiten zoals de loop-a-thon en de activiteiten die de culturele commissie in Bathmen organiseert.