Algemeen

Onze school… en de identiteit


“De school is genoemd naar een laaggelegen stuk grond naast de Schipbeek (meente) waarop veel riet groeide.” Het riet is voor ons team een mooie metafoor. Riet is sterk, buigzaam, veerkrachtig, natuurlijk en heeft aanpassingsvermogen.

Kenmerken van de school
• Pluriformiteit: we bieden ruimte aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die in onze samenleving bestaan.
• Emancipatie en tolerantie: we garanderen de principiële gelijkwaardigheid van opvattingen.
• Algemene toegankelijkheid: onze school weigert geen leerlingen op grond van ras of overtuiging.
• Godsdienst- en vormingsonderwijs: we bieden gelegenheid voor het volgen van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs, binnen de mogelijkheden van de subsidieregeling van de gemeente Deventer.

De kerntaak van De Rythmeen is het geven van basisonderwijs aan de kinderen uit de schoolkring Bathmen. Onze medewerkers creëren een veilige leeromgeving waarin zij kinderen begeleiden en uitdagen zich te ontwikkelen. Onze school is gehuisvest in een intern verbouwd gebouw dat mogelijkheden biedt voor verdere ontwikkeling van ons onderwijs.

Visie en missie
Ieder kind is welkom op de Rythmeen. Alleen in zeer bijzondere gevallen, als er sprake is van ernstige ontwikkelingsproblemen, kunnen wij kinderen niet toelaten. Wij vinden het belangrijk dat uw kind goed leert omgaan met zichzelf en met een ander. Door hier in de groepen structureel aandacht aan te besteden, willen wij onze leerlingen sociaal weerbaar maken en werken we preventief aan gedragsproblemen, pesten en andere conflictsituaties. Wij gaan uit van één basisprincipe: respect voor elkaar.

Uitgangspunten
Op de Rythmeen streven we ernaar te voldoen aan de basisbehoeften van elk kind:

 Het geloof en plezier in eigen kunnen.
 Het gevoel dat je zelf iets kunt ondernemen zonder telkens hulp van anderen.
 Het gevoel dat anderen je waarderen en met je willen omgaan.

De praktijk van ons onderwijs
Alle kinderen in Nederland gaan naar een basisschool. Deze periode van 4 tot 12 jaar is een belangrijke periode voor ieder kind. Kinderen willen leren en willen ook graag worden uitgedaagd. Aan ons de taak om aan deze wens tegemoet te komen en alle leerlingen een kans te geven zich op een breed terrein te kunnen ontwikkelen. Op de Rythmeen proberen wij hiervoor te zorgen. Wij geloven in ideeën, in inspiratie en in kinderen.

Jaarklassensysteem
Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen gedifferentieerd wordt. Dat betekent dat de kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en dat zij gezamenlijk de leerstof voor dat leerjaar verwerken. Het is mogelijk dat er bij een aantal vakken verschillende niveaus gehanteerd worden en dat ten behoeve van een aantal leerlingen die extra zorg nodig hebben, met individuele programma’s wordt gewerkt.

De leerlingenpopulatie
De populatie is afkomstig uit Bathmen en de directe omgeving. Onze leerlingenpopulatie bestaat bijna volledig uit autochtone kinderen. De kinderen hebben een diverse achtergrond, dat blijkt als we kijken naar het opleidingsniveau van de ouders en de verschillen in levensbeschouwing of godsdienst. Het opleidingsniveau van de ouders varieert van lbo tot universitair niveau. Dit vraagt van het team expertise om in te spelen op niveauverschillen en de leerstof breed aan te bieden.

Wij streven bij alle cognitieve vakken naar resultaten die op of boven het landelijk gemiddelde liggen. Naast deze basisvaardigheden besteden we ruime aandacht aan de creatieve ontplooiing van onze leerlingen. Daarom vormen handvaardigheid, tekenen en muzikale vorming een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Op de middellange termijn wijzigt er niets wezenlijks in onze schoolpopulatie.

Conform de landelijke trend heeft ook de Rythmeen te maken met een kleiner wordend leerlingenaantal. Op de eerste schooldag 19 augustus 2013 had onze school 239 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen.

Sociale redzaamheid en actief burgerschap
Actief burgerschap is onderdeel van de kerndoelen. We gebruiken lesmethodes waarin deze kerndoelen behandeld worden. De inhouden zijn veelal verweven in het reguliere aanbod van: geschiedenis, aardrijkskunde, levensbeschouwing, godsdienst en sociaal-emotionele vorming.
De leerdoelen die we in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw stellen zijn:
1. Jezelf kennen
2. Zien wat jou met anderen verbindt
3. Je open stellen voor en leren van anderen
4. Betrokkenheid
5. Een bijdrage leveren aan een betere wereld
De wereld van jonge kinderen is klein. Het is goed om ze langzamerhand meer te confronteren met zaken buiten hun leefwereld. We spelen daarop in door o.a. mee te doen met acties zoals lopen voor water en een jaarlijkse sponsorloop.

De Rythmeen vindt actief burgerschap belangrijk, omdat we graag willen dat onze leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan onze samenleving. Actief burgerschap is voor ons ook wereldburgerschap. Het gaat erom dat uw kind zichzelf leert kennen, zichzelf leert zien als onderdeel van zijn omgeving en in het geheel van de wereld. We kiezen daarbij voor een positieve benadering en verbindende thema's, zoals sociale cohesie, economische verbondenheid, culturele diversiteit, duurzame ontwikkeling, mensenrechten en veiligheid. Wij leggen de nadruk op je openstellen voor anderen, leren van elkaar en betrokken zijn. Bij actief burgerschap hoort volgens onze school ervaringsgericht leren, waarbij kennis van een aantal begrippen een onderdeel is van dat leren. Waar zinvol, spelen we in op de actualiteit. Leren van concrete ervaringen en gebeurtenissen in de wereld stimuleert immers enorm. Onze leerlingenraad is een voorbeeld van actief burgerschap. Onze leerlingen voelen zich betrokken bij de school en participeren in de activiteiten zoals de loop-a-thon en de activiteiten die de culturele commissie in Bathmen organiseert.

Cultuur
De Rythmeen verstaat onder cultuureducatie dat alle leerlingen van de school in aanraking komen met verschillende cultuurdisciplines zoals film, fotografie, theater, muziek en dans. Wij onderschrijven het belang van creatieve ontwikkeling en de eigen inbreng van kinderen. Cultuureducatie biedt leerlingen een rijker leerklimaat en vormt daarmee een waardevol onderdeel van het leerprogramma.

De Rythmeen is een openbare school. Ieder kind is welkom, ongeacht zijn geloof of levensovertuiging, maar ook ongeacht zijn culturele achtergrond of sociaal milieu. De kinderen op de Rythmeen komen op school om zich te ontwikkelen.

Het team zal er, samen met de ouders, voor zorgen dat de kinderen alle kansen krijgen om zich goed mogelijk te kunnen ontplooien.