Passend onderwijs

Onze school en passend onderwijs


Elk kind is uniek en dat is wat het werken in het onderwijs boeiend maakt. De verschillen tussen leerlingen, vraagt van de leerkracht dat hij aansluit bij datgene dat de leerling nodig heeft. Dit noemen we de ‘zorg voor onze leerlingen’.
Onze school heeft een intern begeleider. Deze coördineert de zorgstructuur en adviseert leerkrachten wanneer er zich eventuele ontwikkelingsproblemen bij een kind voordoen.
Twee keer per jaar worden alle kinderen besproken tijdens de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider. Naast deze momenten kan de leerkracht het hele jaar door bij de intern begeleider terecht met vragen rondom een passend onderwijsaanbod.
De ontwikkeling van de leerlingen worden door de school gevolgd op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau. Als de ontwikkeling van een leerling stagneert, wordt er een hulpplan opgesteld. Indien blijkt dat dit onvoldoende resultaat oplevert, vindt er een gesprek plaats met u als ouders om vervolgstappen te bespreken.

Zo werken wij aan Passend Onderwijs

Zie ons schoolondersteuningsprofiel:

Sine Limite SOP Ouders Rythmeen

 

Toetsen 
Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, worden de resultaten van de leerlingen op de verschillende vakken getoetst. Behalve de ontwikkeling van de leerlingen, kan de school hiermee ook groeps- en schoolniveau beoordelen welke gebieden, vakken meer aandacht nodig hebben.

Om te meten hoe kinderen zich over een reeks van jaren ontwikkelen, nemen wij twee keer per jaar toetsen af van het Cito Leerlingvolgsysteem. De Cito toetsen zijn landelijk, hierdoor kunnen de resultaten vergeleken worden met die van andere kinderen in het land. Op deze manier wordt een zo objectief mogelijk beeld verkregen. In tegenstelling tot de methodegebonden toetsen, kan er voor de Cito toetsen niet gericht geoefend worden. Deze toetsen sluiten dus ook niet naadloos aan bij de lesmethodes, maar doen meer een beroep op het inzicht.

De zorgplicht 
Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit heet de zorgplicht. Of uw kind nu ‘gewoon’ of ‘anders’ leert: elke school heeft de plicht een passend aanbod te doen. Het liefst op de basisschool thuis nabij. En als dat niet kan, dan op een andere basisschool, in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Altijd in samenspraak met u als ouder of verzorger. ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet.’

Samenwerkingsverband Sine Limite  
Om de extra ondersteuning aan leerlingen zo goed mogelijk te regelen werken de schoolbesturen van de basisscholen in de gemeente Deventer samen in het samenwerkingsverband Sine Limite. Onze basisschool maakt ook deel uit van dit samenwerkingsverband.
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze basisschool staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. Wij maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.
Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere basisschool in het samenwerkingsverband biedt. Voor iedere leerling die meer ondersteuning nodig heeft zorgen wij voor aanpassingen in het onderwijs. Dit is maatwerk want wij gaan uit van de onderwijsbehoefte van de leerling. In de meeste gevallen kunnen wij dit zelf bieden met de deskundigheid en mogelijkheden binnen onze school. Soms hebben wij ondersteuning nodig vanuit Sine Limite en in enkele gevallen biedt het speciaal (basis) onderwijs voor uw kind passend onderwijs voor een leerling.

Gesprekken over leerlingenzorg
Soms zijn er zorgen over een leerling. Dan is het belangrijk dat school en ouders met elkaar in gesprek gaan om ervoor te zorgen dat de leerling zich snel weer optimaal ontwikkelt.
HGPD-gesprekken
HGPD staat voor handelingsgerichte procesdiagnostiek. Het HGPD-gesprek is een gesprek tussen ouders, leerkracht en intern begeleider. Eventueel kan er een (extern) deskundige aansluiten. Indien ouders ook vragen hebben over de begeleiding van hun kind thuis, wordt de gezinscoach uitgenodigd. Uitgangspunt van het HGPD-gesprek is dat de onderwijsbehoefte van de leerling centraal staat, waarbij de mogelijkheden van het kind, ouders, sociale omgeving en de leerkracht besproken worden op een oplossingsgerichte wijze.
Indien een leerling wordt besproken in een HGPD-gesprek wordt de ontwikkeling van de leerling en de gesprekken over de leerling vastgelegd in het digitale leerlingdossier ParnasSys.

Trajectoverleg 
Het trajectoverleg is een overleg dat plaatsvindt als er na één of meerdere HGPD-gesprekken nog vragen zijn bij school en/of ouders of als blijkt dat uw kind meer of langer ondersteuning nodig heeft. Deelnemers aan het trajectoverleg zijn de intern begeleider, de leerkracht, u als ouder(s), de trajectmedewerker van Sine Limite en de gezinscoach vanuit de gemeente. Eventueel kan er een (extern) deskundige, bijvoorbeeld een zorgverlener, aansluiten.

Gespecialiseerd uitvoerder 
Op alle basisscholen in Deventer werken gespecialiseerd uitvoerders. Zij worden kortdurend ingezet als kinderen ondersteuning nodig hebben. De gespecialiseerd uitvoerder valt onder de basisondersteuning van de school en kan ingezet worden vanuit een HGPD-gesprek (maximaal 8 weken) of een traject-overleg (maximaal 12 weken). Ondersteuningsvragen waar de gespecialiseerd uitvoerder voor kan worden ingezet kunnen zijn op het gebied van gedrag, sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, aanpassingen in de lesstof, werkhouding en taakgerichtheid.

Extra ondersteuning 
Als een leerling onvoldoende profiteert van de basisondersteuning, kan er extra ondersteuning worden ingezet. Bij het samenwerkingsverband kan op diverse kennisgebieden een PAC-aanvraag worden ingediend. Een medewerker van Sine Limite komt dan voor 1 tot 5 preventieve ambulante consultaties naar de school om advies te geven. Daarnaast is het in een enkel geval mogelijk om vanuit het trajectoverleg een arrangement aan te vragen voor een leerling. De Commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor een arrangement.

Intensieve ondersteuning 
Soms blijkt dat een leerling (tijdelijk) intensieve begeleiding nodig heeft. Dan kan vanuit het trajectoverleg besloten worden dat het nodig is dat een kind onderwijs gaat volgen in het speciaal (basis)onderwijs.

Gezinscoach 
Vanaf januari 2015 valt Jeugdzorg onder de gemeente. In Deventer zijn in alle wijken gezinscoaches werkzaam. Een gezinscoach helpt ouders bij opvoed- en opgroeivragen. Soms zijn enkele gesprekken voldoende. In andere gevallen kunnen zij doorverwijzen om hulpverlening in te zetten. Elke school heeft een gezinscoach als contactpersoon. Deze gezinscoach neemt deel aan ons trajectoverleg, tenzij er al hulpverlening betrokken is bij het gezin. Op die manier kan indien nodig laagdrempelig hulp geboden worden. U kunt onze gezinscoach ook benaderen via het centrale telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570 (geen netnummer nodig) of per e-mail: info@gezinscoachdeventer.nl.

Begeleiding meer begaafde kinderen
Onze school heeft deelgenomen aan het invoeringstraject (hoog)begaafdheid van het samenwerkingsverband Sine Limite. Dit traject houdt in dat we scholing hebben gevolgd  en het digitaal handelingsprotocol (DHH) hebben ingevoerd. Op deze wijze kunnen we (hoog)begaafde kinderen beter signaleren en onderwijs op maat bieden.
De leerkrachten nemen in hun onderwijsaanbod in de klas ook een zogenaamde eerste en tweede leerlijn op. Deze leerlijnen beschrijven de compactrichtlijnen voor de begaafde leerlingen. De eerste leerlijn schrapt ongeveer de helft van de oefenstof en de tweede leerlijn schrapt ongeveer 75% van de oefenstof. Uitgangspunt is dat de begaafde leerling alle nieuwe instructie volgt, maar geen tot weinig behoefte heeft aan herhaling. Naast het compacten van de leerstof biedt de leerkracht verrijkingsmateriaal aan, waarmee de leerling op zijn/haar eigen niveau aan het werk gaat.
Op de Rythmeen zijn ook Pittige Plus Torens aanwezig. De leerlingen die middels de tweede leerlijn werken, kunnen gebruik maken van deze materialen en worden daar periodiek in begeleid door een leerkracht.

Eén loket voor scholen en ouders 
Als ouders vragen hebben over de onderwijszorg voor hun kind, dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Ook de interne begeleider kan veelal antwoord geven op vragen.
Indien ouders toch nog vragen blijven houden kan ook het loket van Sine Limite gebeld worden,
www.sinelimite.nl.

Richtlijnen hulpverlening onder schooltijd 
Aanleiding 
In toenemende mate zijn er tijdens lestijd leerlingen voor langere tijd afwezig om hulpverlening te krijgen bij externe hulpverleners of instanties. We maken een onderscheid tussen afwezigheid vanwege medische (inclusief logopedie, orthodontist) en niet-medische redenen. Voorliggende richtlijnen betreffen de niet-medische redenen.

Wettelijk 
Kinderen hebben leerplicht en ouders zijn wettelijk verplicht hun kind onderwijs te laten volgen. De school is verplicht het kind minimaal de wettelijke uren norm onderwijs te geven.
Inspectie zegt over onderzoek en behandeling door externen:
Hulpverlening onder schooltijd mag, mits de ouders en/of hulpverlener aannemelijk kunnen maken dat ze er alles aan hebben gedaan om de hulpverlening buiten schooltijd te laten vallen.
Hulpverlening onder schooltijd betekent ook dat de school verantwoordelijk is en de hulpverlening dus moet worden vastgelegd in het handelingsplan van het kind.
Ouders moeten vooraf toestemming vragen aan de directeur voor hulpverlening onder schooltijd. Indien de directeur geen toestemming geeft, is het ongeoorloofd schoolverzuim.

Twee mogelijkheden 
De hulpverlening maakt integraal onderdeel uit van het onderwijsaanbod van de school. Voor deze diensten vraagt school instemming/toestemming aan de ouders. Van belang is dat deze diensten of organisaties vermeld staan in de schoolgids.
Diensten die door Sine Limite worden geboden, zelfstandig (o.a. onderzoek, GESP, KiTS, wisselgroep, verrijkingsgroep) of in company  (weerbaarheidstrainingen door Sam&Ko en Carinova)
Diensten die uit een arrangement van een kind worden bekostigd
Diensten van derden die op initiatief van de school als ondersteunend onderwijsaanbod binnen de (Brede) schoolontwikkeling is gebracht (zoals MRT op Keizerslanden)
Masterclass van het Etty Hillesum Lyceum
De hulpverlening maakt geen onderdeel uit van het onderwijsaanbod van de school en staat dus niet vermeld in de schoolgids. Dan gelden de volgende richtlijnen:

De hulpverlening wordt door ouders én school van belang gevonden voor de ontwikkeling van de leerling.
De hulpverlening wordt vastgelegd in het leerling dossier en groepsplan. Indien gewerkt wordt met een handelingsplan, dan wordt dit tevens daarin vastgelegd.
De ouders vragen schriftelijk toestemming bij de directie en tonen in die aanvraag aan dat zij alles gedaan hebben om de hulpverlening buiten schooltijd plaats te laten vinden. Indien de hulpverlener geen mogelijkheid had om buiten schooltijd hulpverlening te bieden, dient de aanvraag van de ouders met een schriftelijke verklaring van de hulpverlener vergezeld te gaan.
Indien aan bovengenoemde drie richtlijnen niet voldaan kan worden, wijst de directeur het verzoek af.

Schoolarts/Jeugdgezondheidszorg GGD op school  
Gezondheidsonderzoeken
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee.
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de mail en een herinnering via SMS.
Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we uw kind samen met een ouder uit bij ons op het consultatiebureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige.
Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek komt onze doktersassistente op school en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover contact met u op.
Als uw kind in groep 8 zit
We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

Online ouderportaal Mijn Kinddossier
De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. In Mijn Kinddossier:
·         vult u de vragenlijst in
·         vindt u de groeicurve (lengte en gewicht) van uw kind
·         vindt u meer informatie over onze gezondheidsonderzoeken
·         kunt u adviezen van onze jeugdarts en jeugdverpleegkundige nalezen

Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl.

Tussendoor een vraag? 
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl

CJG Deventer 
Elke ouder/verzorger heeft wel eens vragen over zijn of haar kind: ‘Mijn dochter vindt zichzelf te dik, mag ze lijnen?’ ‘Mijn zoon slaapt zo onrustig, wat kan er aan de hand zijn?’ Het CJG is een samenwerkingsverband van 14 organisaties in Deventer op het gebied van onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening.
Bij de virtuele vraagbaak van het CJG Deventer kunt u terecht met bovenstaande vragen. Dat kan heel makkelijk via www.cjgdeventer.nl. Bellen kan ook: 088 00 300 66 (lokaal tarief). U kunt de vraag stellen aan onze interne begeleider. Zij zorgt dat de schoolverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werker contact met u opneemt.
Op de website van het CJG staat handige informatie over elke leeftijdsfase: van baby tot jong volwassene. Verder vindt u hier een actueel overzicht van activiteiten voor kinderen, jongeren en ouders in de gemeente Deventer. In de 1e week van oktober vindt de landelijke opvoedweek plaats. Ook het CJG Deventer neemt deel aan deze opvoedweek. Er zullen allerlei activiteiten georganiseerd worden.

Deelnemers in het CJG Deventer 
GGD IJsselland, Huisartsenvereniging, Carinova, alle basisscholen en speciaal onderwijs, Etty Hillesum Lyceum, Raster, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Pactum, MEE IJsseloevers, Naviva, Politie IJsselland, Sine Limite, Verloskundige Kring.