OR/MR/LR

Onze school… en de geledingen


Wij vinden het van groot belang dat de ouders en leerlingen de Rythmeen ook zien als hun school. Het gaat hierbij naast de betrokkenheid bij de ontwikkeling ook om het meehelpen met, meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken. Sommige ouders doen incidenteel mee, anderen hebben wat structurelere inbreng. En elk jaar mogen een aantal leerlingen  daarin ook een bijdrage leveren.  

Wij kunnen ons onderwijs niet vormgeven zonder de hulp van ouders

Ouderraad (OR)
De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die zich inzet voor De Rythmeen. Ze helpen bij activiteiten binnen en buiten de school, zoals bijvoorbeeld de sinterklaas- en kerstviering en de feestelijke ouderavond. Daarnaast beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad coördineert het ophalen van oud papier in een deel van Bathmen waarmee het te besteden budget verhoogd wordt.

Meepraten en meedenken (MR)
De Medezeggenschapsraad (MR) van De Rythmeen bestaat uit zes bij de school betrokken personen die met de directie overleggen over het schoolbeleid. De MR moet bepaalde besluiten van de directie of het schoolbestuur goedkeuren; over een aantal andere besluiten of activiteiten wordt de MR om advies gevraagd. Daarnaast is er ook een raad voor alle Deventer openbare scholen samen (de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, GMR), die met het bestuur van alle Deventer openbare basisscholen overlegt over het bestuursbeleid. De MR van de Rythmeen wordt in de vergaderingen van de GMR vertegenwoordigd door twee MR-leden. De MR vergadert volgens een jaarrooster. De vergaderingen zijn openbaar. Bij een deel van de vergaderingen is de directie aanwezig.
Elke twee jaar zijn er verkiezingen voor nieuwe MR-leden, waaraan alle ouders kunnen deelnemen.

Gemeenschappelijke MR (GMR)
Naast de MR bestaat er binnen de stichting Openbaar Onderwijs Deventer (OPOD) ook een gemeenschappelijke MR (GMR). Aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van scholen binnen de stichting OPOD worden behandeld door de GMR. Voorbeelden van zulke onderwerpen zijn het financieel beleid van de stichting en organisatorische wijzigingen binnen de stichting. 

Verschil Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit ouders die in samenspraak met de school diverse activiteiten organiseert. Voorbeelden hiervan zijn: Sinterklaas- en Kerstviering en feestelijke ouderavond. Daarnaast beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage en coördineert het ophalen van oud papier in een deel van Bathmen. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. Daarnaast heeft de MR een formele, wettelijk geregelde taak en vormt de formele representant van ouders naar het bevoegd gezag.

Leerlingenraad (LR)
Ook de leerlingen hebben op de Rythmeen een stem. Uit de groepen 5 t/m 8 worden 2 leerlingen gekozen middels verkiezingen in de eigen groep. Deze leerlingen nemen zitting in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert regelmatig over eigen ingebrachte onderwerpen of over onderwerpen waarvan het team van De Rythmeen graag de mening van de leerlingen wil weten.