Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

Via de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR van de Rythmeen bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders en vergadert ongeveer acht keer per schooljaar, waarbij de directie ook een deel van de vergadering bijwoont.

 

Samenstelling

Personeelsgeleding:

Berdien Bronsvoort, Erwin Jongbloed en Ellen Simmelink

Oudergeleding:

Martijn Bloedjes, Annemarie Holtman en Jelle Abbink

Notulist:

Metteke de Vries

 

Taken en bevoegdheden

De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

Naast dit informatierecht heeft de MR ook op sommige onderwerpen instemmingsrecht, onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd.

Tot slot heeft de MR het recht het bestuur te adviseren over bijvoorbeeld de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad vindt u onder andere op de website van de PO-raad:

https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap/rollen-en-verantwoordelijkheden/medezeggenschapsraad-mr

en op de website Oudersonderwijs:

https://www.oudersonderwijs.nl/medezeggenschap/het-werk-van-de-mr/hoe-ziet-de-medezeggenschap-eruit1/rol-van-de-medezeggenschapsraad/].

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u iets aandragen voor een MR-vergadering? U kunt altijd contact opnemen met de MR door te e-mailen naar MR@rythmeen.nl. Bovendien is er tijdens elke MR-vergadering een inloopmoment voor ouders en personeel. In de agenda van de vergadering staat vermeld van hoe laat tot hoe laat dat is.

 

Vergaderdata

1 november 2022
15 december 2022
30 januari 2023
15 maart 2023
17 april 2023
31 mei 2023
29 juni 2023

 

Notulen vergaderingen 

2022-07-04_notulen MR Rythmeen

2022-05-31_notulen MR Rythmeen

2022-04-21_notulen MR Rythmeen

2021-12-16_notulen MR Rythmeen

2021-11-09_notulen MR Rythmeen

2021-09-13_notulen MR Rythmeen

2021-06-29_notulen MR Rythmeen

2021-06-02_notulen MR Rythmeen (1)

2021-05-19_notulen MR Rythmeen

2021-04-12_notulen MR Rythmeen

2021-03-11_notulen MR Rythmeen

2021-01-27_notulen MR Rythmeen

 

Jaarverslag

Jaarverslag 2021-2022 MR Rythmeen

 

Gemeenschappelijke MR (GMR)

Naast de MR bestaat er binnen de stichting Openbaar Onderwijs Deventer (OPOD) ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van scholen binnen de stichting OPOD worden behandeld door de GMR. Voorbeelden van zulke onderwerpen zijn het financieel beleid van de stichting en organisatorische wijzigingen binnen de stichting.

 

Verschil medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit ouders die in samenspraak met de school diverse activiteiten organiseren. Voorbeelden hiervan zijn: de sinterklaas- en kerstviering en feestelijke ouderavond. Daarnaast beheert de OR de vrijwillige ouderbijdrage en coördineert het ophalen van oud papier in een deel van Bathmen.

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. Daarnaast heeft de MR een formele, wettelijk geregelde taak en vormt de formele representant van ouders naar het bevoegd gezag.