Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

Via de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school.


Taken en bevoegdheden

De MR heeft algemene bevoegdheden, taken en informatierechten en teven een aantal advies- en instemmingsrechten. Deze bevoegdheden zijn beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De MR kent een ouderdeel en een personeelsdeel. Deze delen vertegenwoordigen respectievelijk de ouders van leerlingen en het personeel van de school.

Ten aanzien van sommige onderwerpen is de MR in zijn geheel bevoegd, andere onderwerpen liggen alleen op het terrein van het ouderdeel of personeelsdeel van de MR.

 

Hieronder volgt een korte, overigens niet volledige, beschrijving van de taken, bevoegdheden en rechten van de MR.

– Algemene bevoegdheden en taken: de MR en de ouders- of personeelsgeleding zijn bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Daarover kunnen voorstellen worden gedaan en standpunten worden ingenomen. De MR doet schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden.

Algemeen informatierecht: het bevoegd gezag (stichting OPOD of namens de stichting de directeur van de Rythmeen) voorziet de MR van alle inlichtingen die hij voor de vervulling van zijn taak nodig heeft, zoals de jaarlijkse begroting en bijbehorende beleidsvoornemens, jaarverslag, de basis voor de berekening van de bekostiging van de school, de inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en hoofdpunten van reeds vastgesteld beleid.

Instemmingsrecht: bepaalde besluiten behoeven voorafgaande instemming van de MR. Afhankelijk van de aard van het besluit ligt die instemmingsbevoegdheid bij de MR in zijn geheel of bij het ouder- of personeelsdeel. Voorbeelden van instemmingsplichtige besluiten zijn: verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school, fusies, de klachtenregeling of het schoolreglement (MR in geheel), vaststelling of wijziging van de formatie, regels omtrent nascholing of de verlofregeling (personeelsdeel MR), vaststelling of wijziging van de schoolgids, de onderwijstijd, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang of van de middelen die van ouders wordt gevraagd (ouderdeel MR).

Adviesrecht: de MR in zijn geheel heeft adviesrecht over onderwerpen als de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, nieuwbouw of belangrijke verbouwingen van de school, aanstelling en ontslag van de schoolleiding.

De MR richt zich dus op onderwerpen op financieel, organisatorisch en beleidsmatig vlak. Ouders, leerlingen en personeel kunnen bij de MR, uiterlijk een week voorafgaand aan een vergadering, schriftelijk een vraag (vragen) indienen. De MR behartigt geen individuele belangen van ouders, leerlingen of personeel. Een individueel geval kan wel aanleiding zijn tot bespreking van het algemeen beleid van de school.

De vergaderingen zijn openbaar. Het is mogelijk om een MR-vergadering als toehoorder bij te wonen. Wil je als ouder/verzorger iets inbrengen in de vergadering dan kun je uiterlijk een week voor de vergadering, bij de MR een inspreekkwartier aanvragen en aangeven over welk onderwerp of uitgevoerd beleid zij een zorg of behoefte hebben. Dit kan via mr@rythmeen.nl .

 

Gemeenschappelijke MR (GMR)

Naast de MR bestaat er binnen de stichting Openbaar Onderwijs Deventer (OPOD) ook een gemeenschappelijke MR (GMR). Aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van scholen binnen de stichting OPOD worden behandeld door de GMR. Voorbeelden van zulke onderwerpen zijn het financieel beleid van de stichting en organisatorische wijzigingen binnen de stichting.

 

Verschil Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit ouders die in samenspraak met de school diverse activiteiten organiseert. Voorbeelden hiervan zijn: Sinterklaas- en Kerstviering en feestelijke ouderavond. Daarnaast beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage en coördineert het ophalen van oud papier in een deel van Bathmen.

De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. Daarnaast heeft de MR een formele, wettelijk geregelde taak en vormt de formele representant van ouders naar het bevoegd gezag.

 

Oudergeleding: Janneke Veldhuyzen (voorzitter), Inge Hekkert, Rik Portengen

Personeelsgeleding: Erwin Jongbloed, Carmen Pauw, Judith Feijen

Notuliste: Metteke de Vries

 

Notulen

20190313 MR De Rythmeen Notulen

20181212 MR De Rythmeen Notulen

20190129 MR De Rythmeen Notulen

 

Jaarverslag

Jaarverslag MR 2017-2018

 

Jaarrooster

 Op onderstaande data vergadert de MR. Een vergadering vindt plaats op school en start om 19.30 uur